Skolēnu padome

Skolēnu padomes reglaments

Skolēnu padomes sastāvs

Skolā sekmīgi darbojas Skolēnu padome (SP), kuras sastāvā ir 5-9.klašu izglītojamie. Skolēnu padomes darbs tiek organizēts saskaņā ar tās reglamentu. Pedagogi atbalsta SP idejas, veicinot izglītojamo aktīvu līdzdalību skolas pasākumu organizēšanā, vadīšanā un aktīvu dalību projekta „Atbalsts pozitīvai uzvedībai ” (APU) koordinēšanā un sasniegto rezultātu apkopošanā.

Katru gadu Skolēnu padomes prezidents apmeklē Rīgas skolēnu domes sanāksmes, seko aktuālākajai informācijai, iepazīstina ar jaunumiem skolas SP.

Skolēnu padome