Dokumentācija

Skolas pašvērtējuma ziņojums

Skolas nolikums

Rīgas 7.pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo drošības noteikumi

Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas uzturas Rīgas 7.pamatskolā

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamo projektu darba izstrādes kārtība

Skolas attīstības prioritātes 2017./2018._un 2019./2020.m.g.

Skolas padomes reglaments

Atbalsta Fonda rekvizīti

Rīgas 7.pamatskolas pretkorupcijas pasākumu plāns_2016.gadam

Iestāžu_pretkorupcijas_pasākumu_plāna_2016.gadam_izpilde

Iestāžu_pretkorupcijas_pasākumu_plāns_2017.gadam_

Rīgas 7. pamatskolas pretkorupcijas pasākumu plāna 2017.gada izpilde