Dokumentācija

Skolas nolikums

Skolas pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020.m.g.

Skolas attīstības plāns 2020./2021.- 2022./2023.m.g.

Audzināšanas darba programma 2018.-2021.gadam

Rīgas 7.pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Skolas simbolikas lietošanas kārtība

Izglītojamo drošības noteikumi

Par atbildīgām personām izglītības procesa nodrošināšanai Covid-19 izplatības ierobežošanai

Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas uzturas Rīgas 7.pamatskolā

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Individuālā izglītības programmas apguves plāna sastādīšanas un īstenošanas kārtība

Izglītojamo projektu darba izstrādes kārtība

Skolas padomes reglaments

Rīgas 7.pamatskolas naudas balvas, prēmiju un piemaksu sadales kārtība

Privātuma politika

Piekļūstamība