PuMPuRS

Skola projektā “PuMPuRS” – izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, iesaistījās 2018./2019. mācību gada 1.semestrī no 1. oktobra.

Projekta galvenais mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķgrupa Rīgas 7.pamatskolā – vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 9. klasei.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu – konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs).

Saite uz projekta tīmekļa vietni: http://www.pumpurs.lv/lv