Atbalsts pozitīvai uzvedībai

Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu skolas kultūru, mūsu skolā tiek īstenots projekts „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU).

APU mērķis: sistemātiski veicināt pozitīvu skolēnu uzvedību un mazināt noteikumu pārkāpumus, īstermiņā nodrošinot kārtību skolā, bet ilgtermiņā sekmējot skolēnu sociāli emocionālo un morālo attīstību.

Skolā ir izstrādāti skaidri uzvedības noteikumi, kuri tiek ievēroti visā skolas vidē (klasē, gaitenī, ēdamzālē, garderobē, skolas pagalmā u.c.). Noteikumi tiek mācīti un atkārtoti visa mācību gada laikā. Tie balstās uz APU audzinošo darbību – ikvienā skolas dzīves aspektā atbalstīt skolēna pozitīvo uzvedību, kas balstās trīs pamatvērtībās – drošībā, atbildībā, cieņā.

Ievērojot uzvedības noteikumus skolā, mācību stundās un ārpusstundu pasākumos, skolēni saņem pozitīvu apstiprinājumu par labu uzvedību, tiek iedrošināti un apbalvoti, skolā izveidots “APU spogulis”.

Uzvedības noteikumu pārkāpumu gadījumā, skolā izstrādāta “Vienota rīcība un loģisko seku piemērošana ikdienā” (visi skolas darbinieki un pedagogi konsekventi ievēro vienotus principus un vienotu rīcību pret uzvedības pārkāpumiem).