Dokumentācija

Skolas pašvērtējuma ziņojums

Skolas nolikums

_Rīgas 7.pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

_Kārtība , kādā izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas uzturas

Rīgas 7.pamatskolā

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamo projektu darba izstrādes kārtība

Skolas attīstības prioritātes 2017./2018._un 2019./2020.m.g.

Skolas padomes reglaments

Atbalsta Fonda rekvizīti

Rīgas 7.pamatskolas pretkorupcijas pasākumu plāns_2016.gadam

Iestāžu_pretkorupcijas_pasākumu_plāna__2016.gadam_izpilde

Iestāžu_pretkorupcijas_pasākumu_plāns_2017_gadam_

 Rīgas 7. pamatskolas pretkorupcijas pasākumu plāna 2017.gada izpilde